Thursday, April 09, 2009

BASES DEL 2on CONCURS INTERNACIONAL DE CARICATURES HUMOREIX DE LLEIDA (ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE L’EIX I HUMORÀLIA)

Hola amics, us envio les bases del II Concurs de caricatures Humoreix que convoca l'Eix Comercial de Lleida y Humoràlia. Son caricatures d'actors coneguts del cinema.Aniveu-vos a participar.Us agrairé també que difongueu aquestes bases als vostres contactes.Gràcies.Hola amigos, os envio las bases del II Concurso de caricaturas Humoreix que convoca el Eix Comercial de Lleida y Humoràlia. Son caricaturas de actores conocidos del cine.
Animaos a participar.
Os agradeceré también que hagais difusión de estas bases a vuestros contactos.
Gracias.Salut/salud,
Marçal Abella Brescó

BASES DEL 2on CONCURS INTERNACIONAL DE CARICATURES HUMOREIX DE LLEIDA (ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE L’EIX I HUMORÀLIA)
1 Pot participar en aquest concurs qualsevol artista amateur o professional, essent un concurs obert internacionalment.
2 El tema objecte del Concurs és: “Caricatures Actors Coneguts de Cinema”. 3 Només es pot presentar un original per participant, que seran de caracter original i no hauran set premiats, ni publicats anteriorment. Les obres que segons criteri del jurat puguin ser iguals o similiars a obres conegudes seran inmediatament desqualificats.
4 Les obres poden ser realitzades en qualsevol tècnica pictòrica amb un format màxim de un DIN-A3 ( 420x297 mm ) o proporcional. També poden participar obres en format digital. En aquest cas les obres hauràn de tenir una resolució mínima de 300 pp en format jpg
5 Si l’obra presentada existeix qualsevol tipus de text, aquest haurà de ser traduït al castellà o català.
6 Les obres hauràn de ser remeses en un sobre degudament tancat i s’adjuntarà una fitxa amb les dades de l’autor (nom, cognoms, adreça, nacionalitat, telefon, direccio e-mail, etc; o bè a través d’Internet a la següent direcció de e-mail eix@eixcomerciallleida.com amb un arxiu adjunt amb les dades de l’autor. Dins la plana web de www.Humoreix.com, existeix una fulla d’inscripció. Es recomana que les obres remeses que no siguin digitals, siguin fotocopies en color, però signades a mà. Totes les copies originals seran retornades a l’autor un cop acabat el concurs.
7 El termini d’admissió de les obres finalitzarà el 4 de Maig de 2009.
8 A partir del dia 12 de Maig de 2009, les obres seran exposades en les botigues adscrites dins l’Associació de l’Eix Comercial de Lleida, degudament senyalitzades. Previament es constituirà un jurat especialitzat format per un representant d’Humoràlia, un representant de l’Eix i dos membres professionals que valoraran les 200 millors obres que s’exposaran. Aquestes obres també restaran exposades a la web de l’Associació de l’Eix Comercial. El Jurat es reserva el dret de declarar dessert el premi si la qualitat dels originals no és suficient, així com la participació dels mateixos en el veredicte del concurs, si el vot popular és mínim.
9 L’autor es compromet a cedir els drets d’imatge de l’obra presentada per la seva publicació i exposició tant física com digital, així com per la publicació d’aquestes en un catàleg, que es podrà descarregar des de la web d’Humoreix. Una vegada fallat i finalitzat l’obra enviada físicament es retornarà al seu autor. L’organització es compromet a la no utilització de la imatge de l’obra guanyadora sense autorització previa de l’autor, així com les altres obres no premiades en altres events o publicacions que no siguin exclusives d’Humoreix. També l’organització es fa càrrec i cura dels originals des del moment de la recepció fins la finalització del concurs. L’organització es compromet a informar de la recepció i l’acceptació de l’obra participant als seus autors a través de e-mail o publicació en la web de l’Eix.
10 S’otorgarà un premi únic de 1500 euros pel guanyador
11 El vot serà popular en una primera fase a través de votacions d’e-mail a la web de l’Eix Comercial. Només s’admetrà un vot per persona. Posteriorment, de les 3 obres més votades pel públic, es decidirà l’obra guanyadora, a través d’un jurat qualificat composat per representants de l’Eix Comercial de Lleida i d’Humoràlia. La decisió del jurat serà inapel.lable.
12 El veredicte es donarà a conèixer durant els dies 5 i 6 de Juny de 2009, dins l’activitat de Caricaturistes a l’Eix.
13 La participació en el concurs suposa l’acceptació de les seves bases i terminis. Qualsevol dubte o problema que pugui sorgir durant aquest temps, l’organització a través dels seus membres donarà solució d’aquest mitjançant un comunicat.
BASES DEL 2 º CONCURSO INTERNACIONAL DE CARICATURAS HUMOREIX DE LLEIDA (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE L’EIX y HUMORÀLIA)
1 Puede participar en este concurso cualquier artista amateur o profesional, siendo un concurso abierto internacionalmente.
2 El tema objeto del Concurso es: "Caricaturas de Actores Famosos de Cine".
3 Sólo se puede presentar un original por participante, que serán de carácter original y no deberán ser premiados, ni publicados anteriormente. Las obras que según criterio del jurado puedan ser iguales o similiars a obras conocidas, serán inmediatamente descalificados.
4 Las obras pueden ser realizadas en cualquier técnica pictórica con un formato máximo de un DIN-A3 (420x297 mm) o proporcional. También pueden participar obras en formato digital. En este caso las obras deberán tener una resolución mínima de 300 pp en formato jpg
5 Si la obra presentada, contiene cualquier tipo de texto, este deberá ser traducido al castellano o catalán.
6 Las obras deberán ser remitidas en un sobre debidamente cerrado y se adjuntará una ficha con los datos del autor (nombre, apellidos, dirección, nacionalidad, telefono, direccion e-mail, etc, o bien a través de Internet a la siguiente dirección de e-mail eix@eixcomerciallleida.com con un archivo adjunto con los datos del autor. En la página web de www.Humoreix.com existe una hoja de inscripción. Se recomienda que las obras enviadas que no sean digitales, sean fotocopias en color, pero firmadas a mano. Todas las copias originales serán devueltas al autor una vez finalizado el concurso.
7 El plazo de admisión de las obras finalizará el 4 de Mayo de 2009.
8 A partir del día 12 de Mayo de 2009, las obras serán expuestas en las tiendas inscritas dentro la Associació de l’Eix Comercial de Lleida, debidamente señalizadas. Previamente se constituirá un jurado especializado formado por un representante de Humoràlia, un representante de l’Eix y dos miembros profesionales que valorarán las 200 mejores obras que se expondrán. Estas obras también permanecerán expuestas en la web de la Asociación del Eje Comercial. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto el premio si la calidad de los originales no es suficiente, así como la participación de los mismos en el veredicto del concurso, si el voto popular es mínimo.
9 El autor se compromete a ceder los derechos de imagen de la obra presentada para su publicación y exposición tanto física, como digital, así como por la publicación de éstas en un catálogo, que se podrá descargar desde la web de humoreix. Una vez fallado y finalizado la obra enviada físicamente se devolverá a su autor. La organización se compromete a la no utilización de la imagen de la obra ganadora sin autorización previa del autor, así como las demás obras no premiadas en otros eventos o publicaciones que no sean exclusivas de humor. También la organización se hace cargo y cuidado de los originales desde el momento de la recepción hasta la finalización del concurso. La organización se compromete a informar de la recepción y la aceptación de la obra participante a sus autores a través de e-mail o publicación en la web del Eje.
10 se otorgará un premio único de 1500 euros para el ganador
11 El voto será popular en una primera fase a través de votaciones de e-mail en la web de l’Eix Comercial. Sólo se admitirá un voto por persona. Posteriormente, de las 3 obras más votadas por el público, se decidirá la obra ganadora, a través de un jurado calificado compuesto por representantes de l’Eix Comercial de Lleida y de Humoràlia. La decisión del jurado será inapelable.
12 El veredicto se dará a conocer durante los días 5 y 6 de Junio de 2009, dentro de la actividad de caricaturistas a l’Eix.
13 La participación en el concurso supone la aceptación de sus bases y plazos. Cualquier duda o problema que pueda surgir durante este tiempo, la organización a través de sus miembros dará solución a este, mediante un comunicado.

RULES OF 2nd INTERNATIONAL CARICATURE CONTEST FESTIVAL “HUMOREIX” LLEIDA (ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE L’EIX AND HUMORÀLIA)
1. Any artist, amateur or professional, can participate in this competition, as it is a competition which is open internationally.
2. The competition theme is: "Caricature Celebrities Cinema Actors."
3. Only one original piece of work will be accepted from each participant. The piece must be original, not have won any prizes in previous competitions or have been published anywhere else. Any pieces which are considered, according to the criteria of the judges, to be similar in any way to other well known artwork will be disqualified immediately.
4. Artwork can be executed using any pictorial technique within a maximum scale of A3 (420 x 297mm) or a scale which is proportional to this. Digitally formatted work will also be accepted. In this case the work must have a resolution of 300ppi and be presented in JPG or JPGE format.
5. If any text is present in the work it must be translated into Spanish or Catalan.
6. Artwork must be presented within a sealed envelope together with the details of the participant (name, surname, address, nationality, telephone number, email address, etc). Work can also be sent by email to the following address: eix@eixcomerciallleida.com (Eix Comercial), with the participant’s details in another document attached to the same email. It is advisable for artwork that is not digital to be colour photocopied and hand signed. All original artwork will be returned to the artist once the competition has finished.
7. The final admissions date for artwork is 4th May 2004.
8. From 12th May 2008 artwork will be exhibited in the shops that are members of the Association of the Lleida Eix Comercial (Shopping District), and will be duly labelled. Prior to this a panel of specialist judges will be convened, formed by one representative of Humoralia, another from the Shopping District and two professionals who will judge the 200 best entrees, which will be exhibited. These artworks will also be exhibited on the Eix Comercial (Shopping District) Association website. The judges reserve the right to declare the prize null and void if the quality of the originals is insufficient or if there is little or no public interest.
9. The artist is obliged to give up all image copyrights for the artwork presented for its publication and exhibition, both physical and digital, as well as publishing them in a catalog, which can be downloaded from the web humoreix. Once the work has been judged and finalized it will be returned to the artist. The organization pledges not to use images of the winning piece, or any other award winning pieces, without prior permission from the artist. Moreover, the organization will take full responsibility for the originals from the moment they are received until the finalization of the competition.The organization promises to inform the contestants of the reception and acceptance of the participating artwork via email or publication on the Eix website
10.One prize only of €1,500 will be awarded to the winning entry.
11. The verdict will be decided by public vote over the Internet using the Shopping District’s website in a first phase. Only allowed one vote per person. In a second phase, a qualified Jury composed by representatives persons of the Commercial Association “Eix” and Humoràlia will decide between the 3 most popular votes, wich was the winner. The judges’ decision will not be open to appeal.
12. The verdict will be released during the 5th and 6th June 2009
13. Participation in the competition means the acceptance of all terms and conditions. Any doubts or problems that may arise during this time will be dealt with by the organization through a memo to its members.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home